bemutatkozas
tortenetunk
rendezvenyek
szentistvan
stephanus_alapitvany
cimunk
hasznoslinkek

XVI. Benedek pápa katekézisei a Hit Évében

 XVI. Benedek és Ferenc pápánk katekézisei

                                              

a HIT ÉVÉBEN

a szerdai Általános kihallgatás alkalmával  

FERENC PÁPA  FOLYTATJA A KATEKÉZIST

I. BEVEZETÉS  

2012. október 17.

Kedves Testvérek!

Ma egy új katekézis-ciklust szeretnék kezdeni, amely a Hit évének végéig fog tartani, megszakítva erre az időre az imádság iskolájáról szóló sorozatot. Porta fidei kezdetű apostoli levelemmel épp azért kezdeményeztem ezt a különleges évet, hogy az Egyház újítsa meg a világ egyetlen Üdvözítőjébe, Jézus Krisztusba vetett hitének lelkesedését, élessze föl annak örömét, hogy a Jézus által mutatott úton tudunk járni, és konkrét formákban tanúskodjék a hit átformáló erejéről. 

Bővebben: szit.katolikus.hu /KATEKEZIS/1017BEV.pdf

II. MI A HIT?  

2012. október 24.   

Kedves Testvéreim!

Az elmúlt szerdán, a Hit éve kezdetén új katekézis-sorozatot kezdtem a hitről. Ma veletek együtt szeretnék reflektálni erre az alapvető kérdésre: mi a hit? Van-e még értelme a hitnek ebben a világban, melyben a tudomány és technika olyan távlatokat nyitott, amelyek még kevéssel ezelőtt is elképzelhetetlenek voltak? Mit jelent ma hinni? Most ugyanis a hitre nevelésnek meg kell újulnia, és tartalmaznia kell ugyan a hit igazságainak és az üdvtörténet eseményeinek ismeretét, de a hitnek mindenekelőtt abból kell fakadnia, hogy az ember találkozik Jézus Krisztusban Istennel, megszereti őt, belé veti bizalmát, úgy, hogy ez áthatja egész életét. 

Bővebben: szit.katolikus.hu/ KATEKEZIS/102402(1).pdf

III. AZ EGYHÁZ HITE

2012. október 31.

Kedves Testvéreim!

Folytassuk utunkat a katolikus hitről való gondolkodásunkban. Egy héttel ezelőtt megmutattam, hogy a hit ajándék, mert Isten a kezdeményező, és elénk jön; ezért a hit válasz, amellyel befogadjuk Őt, mint életünk szilárd alapját. Ajándék, amely átformálja a létezésünket, mert megtanít Jézus látásmódjára, aki bennünk tevékenykedik, és megnyit az Isten és a mások iránti szeretetre. Ma tovább szeretnék lépni közös gondolkodásunkban, ismét néhány kérdésből kiindulva: A hit csak személyes, egyéni dolog? Csak a saját személyemet érinti? Egyedül élem a hitemet? 

Bővebben: szit.katolikus.hu KATEKEZIS III. /103103.pdf

IV. AZ ISTEN UTÁNI VÁGY 

2012. november 7.

Kedves Testvérek!

Gondolkodásunk útja, amelyen most, a Hit Évében együtt járunk, ma oda vezet, hogy gondoljuk meg az emberi és keresztény élet elbűvölő oldalát: az ember titokzatos vágyat hordoz magában Isten után. A Katolikus Egy-ház Katekizmusa nagyon kifejezően ezzel kezdi ide vonatkozó fejezetét: „Az Isten utáni vágy az ember szívébe van írva, mert Istentől és Istenért teremtetett; Isten pedig szüntelenül hívogatja magához az embert, és az ember csak Istenben találja meg az igazságot és a boldogságot, amelyet szüntelenül keres."

Bövebben: szit.katolikus.hu KATEKEZIS IV. /110704.pdf

V. AZ ISTEN MEGISMERÉSÉRE ELVEZETÕ UTAK

2012. november 14.

Kedves Testvérek!
Az elöző szerdán arról az Isten utáni vágyról gondolkodtunk, amelyet az ember a szíve mélyén hordoz. Most szeretnénk folytatni és elmélyíteni ezt a témát úgy, hogy veletek együtt röviden elgondolkodunk néhány úton, amelyek elvezetnek Isten megismerésére.

Bővebben: szit.katolikus.hu KATEKEZIS V. /111405.pdf

VI. AZ ISTENBE VETETT HIT ÉRTELMES VOLTA

2012. november 21.

Kedves Testvéreim!
Lépjünk tovább a Hit évében. Éljen a szívünkben a remény, hogy fölfedezzük, mekkora öröme van a hitnek, és föllobbanjon bennünk a lelkesedés, hogy mindenkivel közölni akarjuk a hit igazságait.

Bővebben: szit.katolikus.hu/KATEKEZIS/112106.pdf

VII. HOGYAN BESZÉLJÜNK ISTENRŐL?

2012. november 28.

Kedves Testvéreim!
A központi kérdés, amelyet ma felteszünk a következő: hogyan kell beszélnünk Istenről ma? Hogyan kell közölnünk az evangéliumot, hogy üdvözítő igazsága számára utat nyissunk kortársaink gyakran bezárult szívébe és értelmébe, melyet olykor leköt a társadalom sok káprázata? Az evangélisták elmondják, hogy Isten Országa hirdetése közben maga Jézus is feltette magának a kérdést: „Mihez hasonlíthatjuk Isten Országát, vagy milyen példázatot mondhatunk róla?" (Mk 4,30.) Hogyan beszéljünk Istenről ma?

szit.katolikus.hu/KATEKEZIS/112807.pdf

VIII. ISTEN KINYILATKOZTATJA „JÓSÁGOS TERVÉT"

2012. december 5.

Kedves Testvéreim!
Szent Pál az efezusi keresztényeknek írt levelének elején (vö. 1,3-14) olyan áldó imádsággal fordul Istenhez, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjához, amellyel megmutatja, hogyan éljük meg az Ádventet most, a Hit Évében. E dicsérõ himnusz témája Istennek az emberre vonatkozó terve (projektje!), melyet örömmel, csodálattal és hálaadással teli szavakkal úgy határoz meg, mint irgalmas, szeretõ,
„jóságos tervet" (Ef 1,9).

szit.katolikus.hu/KATEKEZIS/120508.pdf

IX. A KINYILATKOZTATÁS STÁCIÓI

2012. december 12.

Kedves Testvéreim!
Az előző katekézisban Isten kinyilatkoztatásáról beszéltem, ami nem más, mint Isten föltárulkozása, s szerető, jóságos tervének közlése. Ez az isteni kinyilatkoztatás beleszövődik az időbe és az emberi történelembe: a történelembe amely „hellyé válik, ahol megbizonyosodhatunk Isten tevékenységéről az emberiség javára. Isten azokban a dolgokban ér el bennünket, amelyek számunkra a legmegszokottabbak, és könnyen felmutathatók, mert mindennapi egzisztenciális környezetünket alkotják, amelyektől elszakítva nem tudnánk megragadni önmagunkat." (Boldog II. János Pál pápa: Fides et ratio enciklika, 12.)

szit.katolikus.hu/KATEKEZIS/121209.pdf

X. SZŰZ MÁRIA: AZ ENGEDELMES HIT MINTAKÉPE

2012. december 19.

Kedves Testvéreim!
Szűz Mária különleges helyet foglal el az ádventi történetben, mint aki páratlan módon várta Isten ígéreteinek beteljesedését, és az isteni akarat iránti feltétlen engedelmességgel hitébe és testébe fogadta Jézust, Isten Fiát. Ma az Angyali üdvözlet nagy misztériumából kiindulva veletek együtt szeretnék röviden elmélkedni Mária hitéről.

szit.katolikus.hu/KATEKEZIS/121910(1).pdf

XI. FOGANTATOTT A SZENTLÉLEKTŐL

2013. január 2.

Kedves Testvéreim!
Urunk születése újra világosságot gyújt abban a sötétségben, amely gyakran eltakarja világunkat és a szívünket, s reményt és örömet hoz. Honnan árad ez a világosság? A betlehemi barlangból, ahol a pásztorok megtalálták „Máriát és Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet" (Lk 2,16).

szit.katolikus.hu/KATEKÉZIS/ 130102.pdf

XII. EMBERRÉ LETT

2013. január 9.

Kedves Testvéreim!
E karácsonyi időben álljunk meg még egyszer Isten nagy misztériuma előtt, aki leszállott a maga mennyországából, hogy belépjen a mi testünkbe. Jézusban Isten megtestesült, ember lett, mint mi, és így nyitotta meg az utat a maga mennyországa, a vele való teljes közösség felé.

szit.katolikus.hu/KATEKÉZIS/130109.pdf

 

XIII. JÉZUS KRISZTUS „AZ EGÉSZ KINYILATKOZTATÁS KÖZVETÍTŐJE ÉS TELJESSÉGE".

2013. január 16.

Kedves Testvéreim!

A kinyilatkoztatás közvetítői
A II. Vatikáni Zsinat a kinyilatkoztatásról szóló Dei Verbum konstitúciójában tanítja, hogy Isten egész kinyilatkoztatásának benső igazsága számunkra „Krisztusban ragyog fel, aki egyszerre közvetítője és teljessége az egész kinyilatkoztatásnak" (2. p.) Az Ószövetség elmondja, hogy Isten a teremtés után – az eredeti bűn ellenére, az ember erőszakossága ellenére, amellyel a Teremtő helyére akart lépni – újra felajánlotta barátsága lehetőségét, elsősorban az Ábrahámmal kötött szövetséggel, és egy kicsinyke nép, Izrael történtében. Ezt a népet nem a földi hatalom szempontjai szerint választotta ki, hanem tisztán szeretetből. E kiválasztás misztérium marad, és feltárja Isten stílusát, aki nem azért hív meg egyeseket, hogy a többieket kizárja, hanem hogy hidat képezzenek, és vezessék el őket Őhozzá: a kiválasztás mindig mások érdekében történik. Izrael népének történelmében végig tudjuk követni egy hosszú vándorlás stációit, melynek során Isten megismerteti,
kinyilatkoztatja önmagát, szavával és tetteivel belép a történelembe. E művéhez közvetítőket használ, mint Mózest, a prófétákat, a bírákat, akik közlik a néppel az ő akaratát, emlékeztetnek a szövetséghez való kötelező hűségre, és ébren tartják a várakozást az isteni ígéretek végső és teljes beteljesedésére.

 szit.katolikus.hu/KATEKÉZIS/130116.pdf

 

XIV. „HISZEK ISTENBEN”

2013. január 23

Kedves Testvéreim!

A hit ajándék és feladat
Most, a Hit évében, ma veletek együtt szeretném elkezdeni a Krédóról, azaz az egész hívő életünket végigkísérő, ünnepélyes hitvallásról való gondolkodást. A Krédó így kezdõdik: „Hiszek egy Istenben”. Alapvető állítás ez, mely lényegét tekintve látszólag egyszerû, de az Úrral és az ő misztériumával való kapcsolat végtelen világába nyílik. Az Istenben való hit magában foglalja a Hozzá való ragaszkodást, Szavának befogadását és a kinyilatkoztatása iránti örömteli engedelmességet. Ahogyan a Katolikus Egyház Katekizmusa tanítja: „A hit személyes cselekedet: az ember szabad válasza az önmagát kinyilatkoztató Isten kezdeményezésére” (166. p.). Elmondhatjuk, hogy az Istenben való hit egyszerre ajándék – Isten kinyilatkoztatja magáét, elénk jön – és feladat, isteni kegyelem és emberi felelôsség az Istennel való dialógusban, aki szeretetből „úgy beszél az emberekhez, mint barátaihoz” (Dei Verbum, 2.), azért beszél hozzánk, hogy a hitben és a hittel közösségre léphessünk Ővele.

 szit.katolikus.hu/KATEKÉZIS/130123.pdf

XV. HISZEK EGY ISTENBEN: MINDENHATÓ ATYÁBAN

2013. január 30.

Kedves Testvéreim!

Az elmúlt szerdai katekézisben a Krédó első szavainál álltunk meg: „Hiszek egy Istenben". De a Krédó pontosabbá teszi ezt az állítást azzal, hogy hozzáteszi: Isten a mindenható Atya, mennynek és földnek Teremtője. Most veletek együtt ennek az Istenről adott meghatározásnak első részéről szeretnék elgondolkodni, tudniillik arról, hogy Atya az Isten.

szit.katolikus.hu/KATEKETIKA/130130.pdf

 

XVI. HISZEK ISTENBEN: MENNYNEK ÉS FÖLDNEK TEREMTÕJÉBEN, AZ EMBER TEREMTÕJÉBEN

2013. február 6.

Kedves Testvéreim!
A Krédó, amely azzal kezdődik, hogy Istent „mindenható Atyának" nevezi, ahogy az elmúlt szerdán
elmélkedtünk róla, azzal folytatja, hogy „mennynek és földnek Teremtőjében", s ezzel idézi azt az
állítást, amellyel a Biblia kezdődik. A Szentírás első versében ugyanis ezt olvassuk: „Kezdetben
teremtette Isten az eget és a földet" (Ter 1,1). Ez azt jelenti, hogy Isten mindennek a kezdete, és a
teremtés szépségében mutatkozik meg a szeretõ Atya mindenhatósága.

szit.katolikus.hu/KATEKÉZIS/130206.pdf 


2013. február 13.

Kedves Testvéreim!

Mint tudjátok – köszönet együttérzéstekért! – úgy döntöttem, hogy lemondok a szolgálatról, amelyet az Úr 2005. április 19-én bízott rám. Teljesen szabadon, az Egyház javára hoztam meg döntésemet, miután hosszasan imádkoztam és megvizsgáltam Isten előtt lelkiismeretemet, jól tudva, milyen súlya van egy ilyen cselekedetnek, de azt is tudva, hogy már nem vagyok képes a péteri szolgálatot azzal az erővel végezni, amelyet megkíván. Megerősít és megvilágosít az a bizonyosság, hogy az Egyház Krisztusé, aki soha nem vonja meg tőle vezetését és oltalmát. Köszönetet mondok mindenkinek a szeretetért és az imádságokért, amelyekkel kísértetek. Köszönöm! Ezekben a számomra nem könnyű napokban szinte fizikailag éreztem az imádság erejét, hogy az Egyház iránti szeretet, a ti imádságaitok hordoznak engem. Továbbra is imádkozzatok értem, az Egyházért, a következő Pápáért. Az Úr fog vezetni minket.

XVII. JÉZUS MEGKÍSÉRTÉSE ÉS A MEGTÉRÉS A MENNYEK ORSZÁGÁBA

Kedves Testvéreim!

Ma, hamvazószerdán megkezdjük a Nagyböjt liturgikus időszakát, a Szent Húsvét ünneplésére felkészítő negyven napot. Különleges szakasz ez lelki életünk útján.

A negyven nap
A negyvenes szám többször is előfordul a Szentírásban. Mint tudjuk, Izrael népének negyvenéves pusztai vándorlására utal; arra a hosszú nevelési periódusra, amelyben Isten népévé formálódtak, s ugyanakkor állandóan ki voltak téve a kísértésnek, hogy hűtlenné váljanak az Úrral kötött szövetséghez. Illés is negyven napon át vándorolt Isten hegyéig, a Hórebig, mint ahogy nyilvános működésének megkezdése elõtt Jézus is negyven napot töltött a pusztában, és ott megkísértette

szit.katolikus.hu/KATEKÉZIS/130213.pdf

FERENC PÁPÁNK KATEKÉZISEI 

A SZERDAI ÁLTALÁNOS KIHALLGATÁS ALKALMÁVAL 

"Harmadnapon feltámadott az Írások szerint"

2013. április 3.

Kedves Testvérek!  

Folytatjuk a Hit Évének katekéziseit. A Credóban elmondjuk: „Harmadnapon feltámadott az Írások szerint". Most éppen ezt az eseményt ünnepeljük: Jézus feltámadását, a keresztény örömhír középpontját, amely kezdettől fogva hangzik, és továbbadták, hogy hozzánk is eljusson. Szent Pál írja a korintusi híveknek: „Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint, eltemették és harmadnap feltámadott az Írások szerint. Megjelent Péternek, majd a Tizenkettőnek." (1Kor 15,3-5.)  

szit.katolikus.huFERENC PÁPA KATEKÉZISE130403.pdf

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. április 10.

Mit jelent számunkra a feltámadás?

Kedves Testvéreim!

Egy héttel ezelőtt Jézus feltámadásának eseményével foglalkoz-tunk, amelyben a nőknek jelentős szerepe volt. Ma a feltámadás üdvözítő jelentőségére szeretnék reflektálni: Mit jelent számunkra a feltámadás? Miért üres Jézus feltámadása nélkül a mi hitünk?

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE/0410.pdf 

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. április 17.

Fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján"

Kedves Testvéreim!

A Krédóban ott találjuk a tételt, hogy Jézus „Fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján". Jézus földi életének csúcspontja a mennybemenetel, amikor ebből a világból átmegy az Atyához és elfoglalja helyét az ő jobbján. Mit jelent ez az esemény? Milyen következményekkel jár a mi életünkre nézve? Mit jelent szemlélni az Atya jobbján ülő Jézust? Engedjük, hogy Szent Lukács adjon választ e kérdéseinkre.

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE/0417.pdf

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. április 23.

Újra eljön ítélni eleveneket és holtakat"

Kedves Testvéreim!

A Krédóban valljuk, hogy Jézus „újra eljön ítélni eleveneket és holtakat". Az emberi történelem az Isten képmására alkotott férfi és nő teremtésével kezdődött, és Krisztus végső ítéletével fog végződni. Gyakran megfeledkezünk a történelem e két pólusáról, s főként a Krisztus újra eljövetelébe és az utolsó ítéletbe vetett hit nem eleven és nem szilárd a keresztényekben.

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE/0423.pdf

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. május 1.

Szent József és a munka, a Szűzanya és Jézus szemlélése  

Kedves testvérek! 

Ma, május elsején Szent Józsefet, a munkás embert ünnepeljük, és a hagyományt követve megkezdjük a Szűzanya hónapját. Mai találkozónkon két gondolattal szeretnék megállni Szent József és a Szűzanya előtt, akik olyan fontos szerepet töltenek be Jézus életében, az Egyház életében és a miénkben is. A két gondolat pedig: az egyik a munka, a másik Jézus szemlélése.

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE/0501.pdf

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. május 8.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben 

Kedves Testvérek!

A húsvéti idő, melyet örömmel élünk át a liturgia vezetésével, kiemelkedő módon a Szentlélek ideje, akit a megfeszített és feltámadott Krisztus „mérték nélkül" (vö. Jn 3,34) ajándékozott nekünk. Ez a kegyelmi időszak a Pünkösd ünnepével zárul majd, amikor az Egyház újra átéli a Szentlélek kiáradását Máriára és Apostolokra, aki együtt imádkoztak az utolsó vacsora termében.

 

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE0508.pdf 

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. május 15.

Kedves Testvérek!

Ma arról a tevékenységről szeretnék beszélni, amellyel a Szentlélek vezeti az Egyházat és vezet mindannyiunkat az Igazság felé. Maga Jézus mondja a tanítványoknak: a Szentlélek „bevezet majd titeket teljes igazságba" (Jn 16,13), mert Ő „az Igazság Lelke" (vö. Jn 14,17; 15,26; 16,13).

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE/0515.pdf 

Ferenc pápánk szerdai katekézise    

2013. május 22.   

Hiszek az egy, szent, 

katolikus és apostoli Anyaszentegyházban" 

Kedves Testvérek!

 A Krédóban közvetlenül a Szentlélek megvallása után mondjuk: „Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban". Mély összefüggés van e két hitigazság között, mert a Szentlélek élteti és vezeti az Egyházat. Szentlélek állandó jelenléte és tevékenysége nélkül az Egyház életképtelen lenne, és nem tudná megoldani a feltámadott Jézus által rábízott feladatot, hogy menjen és tegye tanítvánnyá az összes népet (vö. Mt 28,18)

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE
/0522.pdf 

Ferenc pápánk szerdai katekézise
2013. május 29.
Az Egyház Isten családja

Kedves Testvérek!
Az elmúlt szerdán a Szentlélek és az Egyház szoros kapcsolatát hangsúlyoztam. Ma szeretnék egy több katekézisből álló kis sorozatot kezdeni az Egyház misztériumáról. Arról a misztériumról, amelyet valamennyien élünk és amelynek részesei vagyunk. A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai alapján szeretnék róla beszélni

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE/0529.pdf

2013. június 5.

Kedves Testvérek!

Ma a környezet kérdésével szeretnék foglalkozni, ahogyan több alkalommal volt már rá módom. De ma az ENSZ által támogatott Környezet Világnapja is erre indít, mely nagyon határozottan fölhívja a figyelmet arra, hogy abba kell hagyni az élelmiszerekkel való pazarlást és az élelmiszerek megsemmisítését.

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA/0605.pdf

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. június 12-én

 Kedves Testvérek!

Ma egy másik kifejezéssel szeretnék foglalkozni azok közül amelyekkel a II. Vatikáni Zsinat meghatározta az Egyházat, nevezetesen az „Isten népe" meghatározással (vö. Lumen gentius 9; KEK 782). Fölteszek néhány kérdést, s mindenki elgondolkodhat rajtuk.

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE/0612MA.pdf

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. június 19-én

Az Egyház Krisztus teste   

Kedves Testvérek!

Ma egy másik elnevezésről, elmélkedünk, amellyel a II. Vatikáni Zsinat az Egyház természetét akarta kifejezni. A zsinat azt mondja, hogy az Egyház Krisztus teste (Lumen gentium 7.p.)

Az Apostolok Cselekedeteinek egy jól ismert részéből, Saul megtérésből szeretnék kiindulni, aki később a Pál nevet vette föl, és az evangélium nagy hirdetőinek egyike lett (vö. ApCsel 9,4–5). Saul üldözte a keresztényeket, de úton Damaszkusz felé a város kapuja elõtt hirtelen fény ragyogta körül; a földre zuhant, és hallott egy hangot, amely ezt mondta neki: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?" Õ kérdezte: „Ki vagy, Uram?", és hang válaszolta: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl" (3–5. v.). Szent Pál ezen élménye mutatja, hogy milyen szoros kapcsolat van köztünk, keresztények és Krisztus között.

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE/0619.pdf

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. június 26-án

Az egyház Isten temploma

Kedves Testvérek!

Ma szeretnék röviden szólni egy újabb képről, amely segít az Egyház misztériumának bemutatásában: a templomról (vö. Lumen gentium 6. p.)

Mi jut eszünkbe a templom szó hallatára? Egy épületre, építményre gondolunk. Sokaknak eszébe juthat Izrael népének története az Ószövetségi Szentírásból. Jeruzsálemre gondolhatnak, ...........


szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE/0626.pdf

 

Ferenc pápánk szerdai katekézise 

2013. szeptember 11-én

Az Egyház a keresztények Anyja

Kedves Testvéreim! 

Folytassuk a Hit évében az Egyházról szóló katekézis sorozatot. A képek között, amelyeket a II. Vatikáni Zsinat kiválasztott, hogy könnyebben érthetővé tegye az Egyház természetét, ott van az „anya" is: az Egyház anyánk a hitben, a természetfeletti életben (v.ö. Lumen gentium 6. 14. 15. 41. 42). Ezt a képet használták leggyakrabban az egyházatyák az első századokban, és úgy gondolom, hasznos számunkra is. Számomra az Egyház egyik legszebb képe: az Egyház anya! De milyen értelemben és hogyan anya az Egyház?

Induljunk ki az emberi anyaságból: mit is tesz egy anya?

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE 0911.pdf

33.

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. szeptember 17.

Az Egyház anya

Kedves Testvérek!

Ma újra visszatérek ahhoz a képhez, hogy az Egyház anya. Nekem nagyon tetszik ez a kép, hogy anya az Egyház. Azért térek hozzá vissza, mert úgy látom, hogy ez a kép nem csak azt mutatja meg, hogy milyen az Egyház, hanem azt is, hogy egyre inkább milyennek kell lennie Anyaszentegyházunknak.

Folytatva a múlt szerdán mondottakat, három dolgot szeretnék hangsúlyozni, mindig szem előtt tartva az emberi édesanyákat, mindazt, amit megtesznek, átélnek és szenvednek a gyermekeikért. Felteszem a kérdést: mit tesz egy édesanya?

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE /0918kat.pdf

 

34

Ferenc pápánk szerdai katekézise

 

2013. szeptember 25-én 

 

Az Egyház egy

 


Kedves Testvérek!

A Krédóban azt mondjuk, hogy „hiszek az egy Egyházban”, azaz valljuk, hogy az Egyház egyetlen, és ez az Egyház önmagában nézve egységes. De ha a világban élő katolikus Egyházat szemügyre vesszük, fölfedezzük, hogy körülbelül 3000 egyházmegyét foglal magába az összes kontinensen: mennyi nyelv, mennyi kultúra! Itt is látjuk a különböző országok és sokféle kultúra püspökeit: Sri Lanka püspökét, Dél-Afrika püspökét, egy indiai püspököt, oly sokan vannak itt latin-amerikai püspökök, Az Egyház szerte az egész világon jelen van! És mégis a sok ezernyi katolikus közösség egységet alkot. Hogyan történhet ez?

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE/0925kat.pdf

35

Ferenc pápánk szerdai katekézise 
2013. október 2-án   

Az Egyház szent   

Kedves Testvéreim! 

A Hiszekegyben nem csak az egy Anyaszentegyházról teszünk hitvallást, hanem azt is hozzátesszük, hogy ez az egy Egyház szent. Azaz megvalljuk az Egyház szentségét, azt a sajátos tulajdonságát, amelynek a keresztények kezdettől fogva annyira tudatában voltak, hogy önmagunkat egyszerűen így nevezték: „a szentek" (v.ö. ApCsel 9,13. 32. 41; Róm 8,27; 1Kor 6,1), mert bizonyosak voltak a Szentlélek tevékenységében, aki megszenteli az Egyházat. 

 

De milyen értelemben szent az Egyház, ha látjuk, hogy a történeti Egyháznak a maga sok százados útján annyi nehézsége, gondja, sötét órája volt? Hogyan lehet szent az emberekből, bűnösökből épülő Egyház? Bűnös férfiak, bűnös nők, bűnös papok, bűnös szerzetesnők, bűnös püspökök, bűnös bíborosok, bűnös Pápa? Mind. Hogyan lehet szent egy ilyen Egyház?

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE/1002KAT.pdf

36.

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. október 9-én

Az Egyház katolikus

Kedves Testvéreim! Bátrak vagytok, hogy ebben a kellemetlen időben is itt vagytok! Minden elismerésem a tiétek!

Hiszek az egy, szent, katolikus Anyaszentegyházban". Gondolkozzunk el az Egyháznak ezen tulajdonságán, hogy katolikus, mert mondhatjuk, hogy a katolicitás évében vagyunk.

Mit is jelent az, hogy katolikus? – A szó a görög katholón szóból ered, ami azt jelenti 'teljes egész', teljesség.

Milyen értelemben érvényes a teljesség az Egyházra? Milyen értelemben mondjuk katolikusnak az Egyházat? – Három alapvető értelemben.

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE1009MA.pdf

 

37.  

 

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. október 16-án 

Az Egyház apostoli

 

Kedves Testvérek!

Amikor a Hiszekegyet imádkozzuk, mondjuk: „Hiszem az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházat”. Nem tudom, reflektáltatok-e már arra, hogy mit jelent ez a kifejezés: „az Egyház apostoli”? Néha talán akkor tettétek meg ezt, amikor Rómába zarándokolva elgondolkodtatok Péter és Pál apostol jelentőségéről, akik itt adták az életüket azért, hogy hordozzák az evangéliumot és tanúságot tegyenek róla.

De többről van szó. Vallani, hogy az Egyház apostoli, annak a lényeges kapcsolatnak a hangsúlyozását jelenti, amely az apostolokhoz köti, annak a tizenkét férfinak kis csoportjához, akiket Jézus egy napon magához hívott, név szerint meghívta őket, hogy vele legyenek, és elküldje őket prédikálni (vö. Mk 3,13–19).

 szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE1016.pdf

 38

Ferenc pápánk szerdai katekézise 

2013. október 23-án

Mária, az Egyház előképe

Kedves Testvéreim!

 

Folytatva az Egyházról szóló katekézist, ma Máriára mint az Egyház képére és modelljére szeretnék tekinteni. A II. Vatikáni Zsinat kifejezését idézve teszem ezt. A Lumen Gentium konstitúció mondja: „Az Istenszülő a hit, a szeretet és a Krisztussal való tökéletes egység rendjében az Egyház előképe, miként már Szent Ambrus tanította.” (63. p.)

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE1023MA.pdf

 

39

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. október 30-án 

Hisszük a szentek egyességét

Kedves Testvérek!

Ma hitünk egyik nagyon szép igazságáról szeretnék beszélni, azaz „a szentek egyességéről". A Katolikus Egyház Katekizmusa emlékeztet rá, hogy ez a kifejezés két igazságot állít: a szent dolgokban való közösséget és a szent személyek közötti közösséget. (948. p.) Ennél a második jelentésnél szeretnék elidőzni: mert hitünk egyik legvigasztalóbb igazságáról van szó, mely arra emlékeztet, hogy nem vagyunk egyedül, hanem az élet közössége van mindazok között, aki Krisztushoz tartoznak. A hitből fakadó közösség; ugyanis a „szentek" megjelölés azokra vonatkozik, akik hisznek az Úr Jézusban, és a keresztség révén az Egyházban testének tagjai. Ezért hívták az első keresztényeket is szenteknek (vö. Apcsel 9,13. 32. 41; Róm 8,27; 1Kor 6,1).

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE/1030MA.pdf 

40

 

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. november 6-án 

Közösségünk a szent dolgokkal 

Kedves Testvéreim! 

Az elmúlt szerdán a szentek közösségéről beszéltem, és a szent személyek, azaz a köztünk, hívük közti közösséget értettük rajta. Ma ennek a valóságnak egy másik összetevőjét szeretném elmélyíteni. Emlékeztek, hogy a szentek közösségének két összetevője van: egyik a szent személyek közötti közösség, a másik a szent dolgokkal, a lelki javakkal való közösség. A két szempont szorosan összetartozik, mert a keresztények közötti egység a lelki javakban való részesedéssel növekszik. Ezek a javak a szentségek, a karizmák és a szeretet (vö. Katolikus Egyház Katekizmusa 949–953. p.). Az egységben és a közösségben a szentségek által, a Szentlélektől kapott karizmákkal és a szeretettel növekszünk.

 szit.katolikus.hu/FEREN PÁPA KATEKÉZISE/1106.pdf

41

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. november 13-án

Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára" 

Kedves Testvérek!

A Credóban, amellyel minden vasárnap megvalljuk a hitünket elmondjuk: „Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára". Ez az egyetlen kifejezett hivatkozás a Credóban egy szentségre, mert a keresztség a hit és keresztény élet „kapuja". A feltámadott Krisztus adta Apostolainak ezt a parancsot: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik az üdvözül." (Mk 16,15–16.) Az Egyház küldetése arra szól, hogy hirdesse az evangéliumot és a bűnök bocsánatát a keresztség által. De térjünk vissza Credo mondatához, amely három részre bontható: „vallom", „az egy keresztséget", „a bűnök bocsánatára".

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE/11.13MA.pdf

42

Ferenc pápánk szerdai katekézise

2013. november 20-án

A bűnbocsánat és a kulcsok hatalma

Kedves Testvéreim!

Az elmúlt szerdán a bűnök bocsánatáról beszéltem, főként a keresztséggel kapcsolatban. Ma folytassuk a bűnök bocsánatának témáját, de a „kulcsok hatalmával" összefüggésben, ami annak a küldetésnek bibliai szimbóluma, amelyet Jézus bízott apostolaira.

1. Mindenekelőtt azt kell észben tartanunk, hogy a bűnök bocsánatának főszereplője a Szentlélek. Amikor a feltámadott Jézus először jelent meg apostolainak az Utolsó Vacsora Termében, rájuk lehelt és mondta: „Vegyétek a Szentlelket; akinek bűneit megbocsátjátok, bocsánatot nyernek, akikét megtartjátok, meg vannak tartva". (Jn 20,22–23.) Jézus a maga feltámadott testében már az új ember, aki halálának és feltámadásának gyümölcsét, a húsvéti ajándékokat kínálja fel.

szit.katolikus.hu/FERENC PÁPA KATEKÉZISE/1120MA.pdf

 

 

Szent István Társulat
1053 Budapest Veres Pálné u. 24.
E-mail: szit@stephanus.hu
Tel.: (06/1)318-6957
Stephanus Könyvesház
1053 Budapest Kossuth Lajos u. 1.
E-mail: konyveshaz@stephanus.hu
Tel.: (06/1)318-0567
ekonyvtar
sajtoszoba
A Szent István Társulat folyóiratai:
foly_teologia
foly_communio
foly_foliatheologica
foly_miscellanea

hirlevel
aruhaz
konyvklub
boltjaink